Jakt på säldjur


På det norra halvklotet har sälbestånden varit av stor betydelse för flera naturfolk och lokalbefolkningar, t.ex. eskimåerna, genom att förse dem med mat, bränsle och hudar till kläder och båtar. Sälarna har också haft stor betydelse som producenter av råvaror till kommersiella produkter under senare århundraden. Detta utnyttjande har lett till lokal utrotning av vissa bestånd. I framtiden ligger den största faran för sälarna i att de konkurrerar med fiskerinäringen, samt i den allmänna nedsmutsningen och förgiftningen av haven.

Sälarnas framtid är beroende av de attityder människor och myndigheter kommer att inta, vad gäller värdet av sälarnas ekologiska roll i de marina miljöerna, liksom också av allmänna åtgärder vad gäller vattenmiljön. Särskilt kusterna är kraftigt utsatta för utsläpp. I Östersjön hotas de lokala sälbestånden inte längre av jakt men väl av den kraftiga nedsmutsningen, särskilt av beständiga gifter som klorerade kolväten, t.ex. PCB (polyklorerade bifenyler).

Säljakt

Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur