Gråsäl


Gråsälen (Halichoerus grypus) är en flocklevande säl som lever i subarktiska och tempererade vatten i Atlanten. Man urskiljer tre distinkta populationer; en västatlantisk, en östatlantisk och en i Östersjön. Det totala beståndet uppskattas till 50 000 djur, varav huvudparten förekommer vid de brittiska öarna. Östersjöpopulationen har reducerats enormt av jakt och gifter och uppgår nu endast till högst 3 000 djur.

Man har beräknat att de väst- och östatlantiska populationerna skildes åt och isolerades från varandra för ca 10 000 år sedan, och att den baltiska populationen skildes från den östatlantiska ungefär 1 000 år senare.

Utseende

Gråsälen är den största av de sälar som regelbundet förekommer i svenska vatten. Hannarna är betydligt större än honorna och väger upp till 300 kg och blir tre meter långa. Ungarna föds med en vit, len päls som dock byts efter 3 – 4 veckor.

Gråsäl

Levnadsvanor

Det mesta vi vet om gråsälens biologi är hämtat från brittiska undersökningar. De flesta av de brittiska kolonierna ynglar på hösten, från september till december. I Östersjön ynglar gråsälen i februari – mars. Tillskillnad från de brittiska gråsälarna, som ynglar på öar och stränder, föder Östersjöns gråsälar sina ungar på isen. I samband med att honorna börjar ansamlas på ynglingsplatsen, börjar hannarna staka ut revir där. Ungarna dias i endast två till tre veckor, och mödrarna är hela tiden uppe hos ungarna. Ungarna lägger snabbt på hullet. Även hannarna fastar under denna period och är sysselsatta med att försvara sina revir. Efter avvänjningen parar sig honorna med den hanne inom vars revir de uppehåller sig. Graden av polygami är inte alls så utpräglad som hos sjöelefanterna och öronsälarna. En hanne har sällan mer än sex honor inom sitt revir.

Födan består av en mängd fiskarter, främst torsk, sill, flundror, ibland lax, bläckfisk och skaldjur.

Gråsälen har inte jagats i någon större utsträckning av kommersiella skäl. Däremot har en omfattande så kallad skyddsjakt bedrivits av fiskare som ansett att gråsälen konkurrerar med dem och förstör deras redskap. I Östersjön har denna jakt i förening med gifter reducerat en stam som tidigare bestod av uppemot 50 000 djur till mindre än en tiondel. De kvarvarande sälarna i Östersjön hotas nu inte längre av jakten. Nu är det istället gifter som är det värsta hotet. En stor del av Östersjöns gråsälar tycks vara sterila på grund av giftanrikning i deras kroppar.

Gråsälen i Sverige

Situationen för gråsälen i Sverige är delvis dyster. Trots det mycket prekära läget för gråsälen före kommer det fortfarande krav på jakt.

En glädjande utveckling har däremot noterats på västkusten, dit gråsälar har inkommit från väster, och etablerat sig i reproducerande stammar. Antalet är fortfarande lågt, men utvecklingen tycks gå i gynnsam riktning. De västsvenska gråsälarna ynglar på eftersommaren/hösten.


Skriv en kommentar

Säldjur - För dig som vill lära dig mer om säldjur